REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRAWIASTE.EU

z dnia 18.04.2019

ZASADY OGÓLNE

 1. Trawiaste.eu jest Serwisem Internetowym, którego właścicielem i administratorem jest Laura Całko prowadząca działalność gospodarczą pn. TRAWIASTE LAURA CAŁKO z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), ul. Polna 10/4, NIP: 6141609901, REGON: 368001448.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu Trawiaste.eu przez Klientów, a także rodzaje usług oraz warunki ich świadczenia drogą elektroniczną przez TRAWIASTE.
 3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich warunków określonych w tym Regulaminie.
 4. Serwis umożliwia zakup kosmetyków naturalnych przez Klientów a także zapoznanie się asortymentem oferowanym przez TRAWIASTE.
 5. Komunikacja pomiędzy TRAWIASTE a Klientem odbywa się w języku polskim.
 6. Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz unijnego w tym:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  1. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne,
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

DEFINICJE

 • Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Trawiaste.eu określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Usług, udostępniany Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu, utrwalenie lub wydrukowanie,
  • Trawiaste.eu – jest to serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.trawiaste.eu, administrowany przez TRAWIASTE służący do świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem, którego można dokonać zakupu Produktu, zwany także Serwisem bądź e-Sklepem,
  • Klient – konsument, osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu,
  • TRAWIASTE – Laura Całko prowadząca działalność gospodarczą pn. TRAWIASTE LAURA CAŁKO z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), ul. Polna 10/4, NIP: 6141609901, REGON: 368001448.
  • Oparator płatności –
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy TRAWIASTE a Klientem za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie Formularza Zakupu, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności,
  • Usługi – usługi odpłatne, polegające na sprzedaży Produktu świadczone na odległość przez Operatora na rzecz Użytkownika, określone w pkt. 10 Regulaminu,
  • Produkt – towar dostępny w Serwisie w zakładce Katalog Produktów,
  • Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna, polegająca na uzupełnieniu danych logowania w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia, zmierzająca do zakupu produktu, rejestracja nie konieczna w celu złożenia zamówienia, rejestracji można dokonać za pośrednictwem Facebook bądź Google,
  • Formularz Rejestracyjny – formularz służący do Rejestracji w Serwisie, którego wypełnienie poprzez wpisanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła, umożliwia szybsze zamawianie Produktu,
  • Formularz Zamówienia – formularz służący do składania Zamówień w Serwisie,
  • Potwierdzenie Zawarcia Umowy – potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, przesyłane przez TRAWIASTE na wskazany przez Klienta adres e-mail,
  • Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Koszyk – formularz interaktywny dostępny w Serwisie służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
  • Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów. 
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TRAWIASTE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem e – Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.
  • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych.

ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia na Produkt składane są za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:
  • dokonanie wyboru Produktu, dostępnych w zakładce Katalog Produktów
  • kliknięcie w ikonkę „Dodaj do Koszyka”,
  • uzupełnienie Formularza Zamówienia bądź Zalogowanie się do Serwisu po uprzednim dokonaniu Rejestracji,
  • dokonanie płatności za Produkt.
 • TRAWIASTE rozpoczyna kompletowanie Zamówienia nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym.
 • Czas dostawy wynosi do ……… Dni Roboczych. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem kuriera a koszt dostawy ponoszony jest przez Klienta, chyba, że wartość Zamówienia dostarczanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi ponad 1.000 zł – w takiej sytuacji koszt dostawy ponosi TRAWIASTE.
 • Odpłatność za Produkt odbywa się na podstawie przelewu na rachunek bankowy TRAWIASTE wskazany w e-maili po dokonaniu Zamówienia.
 • W przypadku płatników VAT istnieje możliwość wystawienia FV, z tym zastrzeżeniem, że TRAWIASTE nie jest płatnikiem VAT. Żądania wystawienia FV następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia bądź przy Rejestracji.

UMOWA

 1. Korzystanie z Usług odbywa się na podstawie Umowy Sprzedaży zawieranej za pomocą środków komunikowania się na odległość poprzez Rejestrację w Serwisie bądź w trybie bez Rejestracji – poprzez każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia – z chwilą dokonania płatności po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie polega na wypełnieniu przez Klienta Formularza do logowania poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Rejestracja możliwa jest również przy użyciu Fecebooka oraz Google. W celu potwierdzenia danych, po Rejestracji bądź po wypełnieniu Formularzu Zamówienia na podany adres e-mail zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zawarcia umowy oraz dalszą ścieżką postępowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednakże ma na celu przyspieszenie procedury składania Zamówienia.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie prawa majątkowe do nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na Trawiaste.eu są własnością TRAWIASTE lub TRAWIASTE jest uprawniona do korzystania z tych dóbr.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Trawiaste.eu trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych utworów zawartych na Trawiaste.eu wymaga zgody TRAWIASTE. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody TRAWIASTE nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronie Trawiaste.eu, w całości lub części ani opracowywać podobnej nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego rozpowszechnionego przez TRAWIASTE na stronie Trawiaste.eu jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej TRAWIASTE.

REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu lub dotyczące Zamówienia a także żądania zmiany danych w Serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: trawiaste.naturalnie@gmail.com.  
 2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsumentowi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponieważ Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży mają krótki termin przydatności do użycia.
 4. TRAWIASTE nie ponosi odpowiedzialności za używanie Produkty niezgodnie z Instrukcją Produktu, załączaną do Produktu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej www.trawiaste.eu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie.
 1. TRAWIASTE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.trawiaste.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w e-Sklepie, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy TRAWIASRE – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.
 2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Nie stanowią zmiany Regulaminu zmiana danych teleadresowych lub zmiana formy prawnej prowadzonej przez TRAWIASTE działalności.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wskazanych w pkt 6 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania go w Serwisie.